Kaj je civilna zaščita, Civilna zaščita Slovenije


Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.


Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe CZ in sicer:

 • enote za prvo pomoč;
 • enote za prvo veterinarsko pomoč;
 • tehnične reševalne enote;
 • enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
 • enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
 • službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
 • službe za podporo.


Ne glede na prejšnji odstavek lokalna skupnost organizira gasilske enote CZ v krajih, kjer ni ustrezne operativne enote gasilske organizacije. Država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirajo enote in službe iz prvega odstavka tega člena v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ, ki jih predpiše vlada.


V sestavi državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč deluje tudi državna enota za hitre intervencije. Ta enota je namenjena izvajanju posebno zahtevnih reševalnih intervencij, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Namenjena je tudi sodelovanju v akcijah zaščite, reševanja in pomoči na podlagi dvostranskih sporazumov s sosednjimi in drugimi državami v regiji ter za sodelovanje v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah v okviru programov OZN, NATO, EU in drugih mednarodnih organizacij. Enoto sestavljajo vodstvo, četa za tehnično reševanje, vod za RKB zaščito, ekipa za prvo pomoč, oddelek za tehnično potapljanje, vod za oskrbo ter skupini za elektriko in za vodo.VODENJE IN POVELJEVANJE


Pri upravljanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo državni zbor in vlada, občinski sveti in župani ter upravni organi in poslovodni organi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Operativno strokovno vodenje akcij za zaščito, reševanje in pomoč pa je v pristojnosti poveljnikov in in štabov CZ, vodij intervencij ter vodij reševalnih enot in služb.


Poveljnike CZ in njihove namestnike ter štabe CZ imenujejo:

 • gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 100 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitve pristojnega državnega organa ali organa lokalne skupnosti;
 • okalne skupnosti v mestnih četrtih in drugih delih naselij, ki so zaokrožena celota, z nad 3000 prebivalci ter v naseljih z nad 3000 prebivalci,
 • lokalne skupnosti;
 • Vlada Republike Slovenije.


Ne glede na prejšnji odstavek poveljnike CZ, njihove namestnike in štabe CZ imenujejo zavodi, ki opravljajo bolnišnično dejavnost regijskega pomena ter gospodarske družbe, ki na državni ali regijski ravni upravljajo z infrastrukturnimi sistemi, zlasti energetskim, železniškim in telekomunikacijskim sistemom.


Poverjenike za CZ in njihove namestnike imenujejo:

 • gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni organi z nad 100 zaposlenimi na istem kraju;
 • šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 100 otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami;
 • lokalne skupnosti v večjih stanovanjskih stavbah z nad 300 stanovalci, v ulicah in delih naselij, ki so zaokrožena celota s 3000 prebivalci, v vaseh in zaselkih s 3000 prebivalci

Civilna zaščita Slovenije - ureditev in zakonodaja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
18. 5. 2006

Zakon o varstvu pred požarom
12. 1. 2007

Zakon o gasilstvu
16. 12. 2005
Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
3. 11. 2018

Kadrovske formacije Civilne zaščite

Materiale formacije Civilne zaščite
 

 

 

Pomembni dokumenti