Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Log – Dragomer

OBČINA LOG - DRAGOMER

 


Dragomer, Na Grivi 5

p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici

tel.:   01/750 77 00

e-naslov: obcina@log-dragomer.si Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v občini Log-Dragomer (Uradni list RS, št. 57/2013) objavlja Občina Log-Dragomer

 

 

Javni razpis

zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo  v letu 2017 sofinancirala

Občina Log – Dragomer

 

 

 

1.     NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA

 

Naročnik javnega razpisa je Občina Log – Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.

 

2.     PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log – Dragomer v letu 2017 z naslednjo vsebino:

-       redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

-       kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, če že ni sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,

-       izobraževanje strokovnih kadrov za izvedbo kulturnih dejavnosti,

-       kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine.

 

3.     CILJI JAVNEGA RAZPISA

 

Cilj javnega razpisa je spodbujanje kulturne dejavnosti in kulturnega razvoja na območju Občine Log - Dragomer.

 

4.     UPRAVIČENCI

 

Upravičenci so izvajalci programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer, in sicer:

-       kulturna društva,

-       ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

-       zveze kulturnih društev,

-       javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

-       zasebni zavodi,

-       druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,

-       registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.

 

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni izvajalci programa, projekta ali njegovega posameznega dela na področju kulturne dejavnosti, ki so že financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Log – Dragomer.

 

V okviru javnega razpisa bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago, tisti programi in projekti na področju kulturne dejavnosti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

 

5.     POGOJI JAVNEGA RAZPISA

 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       da imajo sedež v Občini Log – Dragomer, oziroma da delujejo na njenem območju najmanj 12 mesecev,

-       da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,

-       da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,

-       da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-       da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-       da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

-       da imajo posamezni ustvarjalci na področju kulturne dejavnosti sedež stalnega prebivališča v Občini Log – Dragomer.

 

6.     MERILA JAVNEGA RAZPISA

 

Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu  z merili, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer. Presojala in ocenjevala jih bo tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Log - Dragomer.

 

Komisija bo na podlagi pogojev in meril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila predlog izbora programov in projektov na področju kulturne dejavnosti s predlogom razdelitve razpisanih sredstev.

 

Končni izbor programov in projektov na področju kulturne dejavnosti in predlog delitve razpisanih sredstev potrdi župan s sklepom.

 

7.     OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Občine Log – Dragomer.

 

8.     OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

 

9.     ROK JAVNEGA RAZPISA

 

Javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi 26. 5. 2017 ob 10. uri.

 

10.  POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

 

Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini log – Dragomer (Uradni list RS, št. 57/2013).

 

Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo odpirale 26. 5. 2017 ob 13. uri v prostorih uprave Občine Log – Dragomer. Postopek ocenjevanja in vrednotenja vlog ni javen in bo potekal takoj po zaključku postopka odpiranja vlog.

 

Vloga mora biti pravočasna in popolna. Pravočasna vloga je tista, ki je predložena v roku, določenem v 9. točki tega javnega razpisa.

 

Popolna vloga je tista, ki vsebuje:

-       pravilno in popolno izpolnjen prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije,

-       vse zahtevane priloge,

-       fotokopijo veljavnega temeljnega akta (statut ali pravila),

-       fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni register (na primer.: centralni register društev, sodni register).

 

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

 

Sklep o izboru prejemnikov razpisanih sredstev se izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

 

11.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu www.log-dragomer.si. Prav tako je možno razpisno dokumentacijo prevzeti na naslovu Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log - Dragomer, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.

 

Razpisno dokumentacijo sestavlja:

-       besedilo javnega razpisa,

-       obrazec prijava,

-       izjava o izpolnjevanju pogojev,

-       obrazec finančna realizacija,

-       obrazec poročilo,

-       vzorec pogodbe.

 

12.  ODDAJA IN DOSTAVA VLOGE

 

Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov Občina Log – Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.

 

Vloga se lahko dostavi tudi fizično na Občino Log – Dragomer na naslov Na Grivi 5 v glavni pisarni.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO  V LETU 2017 SOFINANCIRALA OBČINA LOG – DRAGOMER«.

 

Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavljajo in označujejo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku te točke.

 

Posamezni upravičenec lahko na javni razpis predloži samo eno vlogo.

 

Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

 

13.  IZID RAZPISA

 

Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi upravičenci bo Občina Log - Dragomer sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti za leto 2017.

 

V kolikor upravičenec, kateremu so bila dodeljena sredstva, ne vrne podpisane pogodbe v petnajstih dneh od izdaje poziva za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Log - Dragomer v letu 2017.

 

14.  DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije in pojasnila zagotavlja mag. Larisa Istenič, tel.: 01/750 77 30, e-mail: larisa.istenic@log-dragomer.si.

 

Številka: 430-4/2017-3

Datum: 11. 4. 2017

 

 

 

Občina Log - Dragomer

 

Župan

 

Miran Stanovnik


Priloge

Javni razpis

Besedilo javnega razpisa