Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvebo projekta javno-zasebnega partnerstva - Revitalizacija objekta stara šola Log

OBČINA LOG - DRAGOMER

 


Dragomer, Na Grivi 5

p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici

tel.:   01/750 77 00

e-naslov: obcina@log-dragomer.si 1        UVODNO POJASNILO

V  skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Log - Dragomer kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) poziva vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Revitalizacija objekta stara šola Log«.

 

Cilj javnega partnerja je zmanjšanje rabe energije v objektu Stara šola Log z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in izvajanja storitve energetskega upravljanja.

 

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7.


2        NAROČNIK

Naziv:

OBČINA LOG - DRAGOMER

Naslov:

Dragomer, Na Grivi 5

1358 Log pri Brezovici

Odgovorna oseba:

Miran Stanovnik, župan

Telefon:

00386 1 750 77 00

E-pošta:

obcina@log-dragomer.si

ID za DDV:

SI77778642

Odgovorna oseba za izvajanje investicije:

Rebeka Skalja Kure

Telefon:

00386 30 696 032

E-pošta:

rebeka.kure@log-dragomer.si


3        PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo projekta energetske prenove objekta Stara šola Log v lasti Občine Log - Dragomer po modelu energetskega pogodbeništva. 

 

Predmet operacije je energetska prenova in rekonstrukcija objekta Stara šola Log.

 

Dopustne so variantne vloge skladno z navedenimi pravnimi podlagami in dokumentacijo naročnika.


4        OBJAVA JAVNEGA POZIVA

Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Občine Log - Dragomer in spletni strani projektne pisarne za Energetsko prenovo stavb Ministrstva za infrastrukturo.


5        DODATNA POJASNILA

Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na rebeka.kure@log-dragomer.si .

 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Log – Dragomer www.log-dragomer.si  najpozneje štiri (4) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje vlog, to je najkasneje do 23. 5. 2017 do 15:00 ure.


6        PRAVNE  PODLAGE
 • Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Ur.  l. RS,  št.  127/06  in  Ur.l. EU,  št.  317/07, 314/09)  določila poglavja  o predhodnem  postopku  ( 31. do 35.  člen ),
 • Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07),
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
 • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, april 2016, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; junij 2016, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, april 2016, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«;
 • Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, december 2014, Ministrstvo za infrastrukturo;
 • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS,  oktober 2015);
 • Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14)
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1);

7        OBLIKE  JAVNO  ZASEBNEGA  PARTNERSTVA

Naročnik s tem pozivom ne določa oblike javno-zasebnega  partnerstva, niti načina prenove  javnih stavb, niti vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.  


8        ROK IZVEDBE UKREPOV

Izvedba celotne investicije je predvidena v letu 2018.


9        DOKUMENTACIJA JAVNEGA PARTNERJA

Dokumentacija javnega partnerja obsega:

 

1.     Izdelan razširjen energetski pregled:

·      Razširjeni energetski pregled – končno poročilo za STARO ŠOLO LOG, izdelal GEOPORTAL d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana; september 2016

 

2.     Izdelana investicijska dokumentacija:

·      Dokument identifikacije investicijskega projekta; izdelala GOLEA Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; marec 2017

 

3.     Projektna naloga Revitalizacija objekta Stara šola Log, izdelala Občina Log – Dragomer, december, 2016

 

Ta dokumentacija je sestavni del javnega poziva promotorjem in jo morajo potencialni promotorji upoštevati pri podaji vloge.

 

Dokumentacija pod točkama 1, 2 in 3 je promotorjem dostopna na spletni strani Občine Log - Dragomer http://www.log-dragomer.si. Kontaktna oseba je Rebeka Skalja Kure; rebeka.kure@log-dragomer.si .


10    INFORMACIJE O PROJEKTU

Stavba stara šola Log, je v lasti Občine Log – Dragomer in je registrirana nepremičnina kulturne dediščine EŠD 11848. Stavba bo namenjena javnim vsebinam. Predstavljala bo osrednjo točko funkcij, namenjenih občanom. Prostorska zasnova bo omogočala uporabo več ciljnim skupinam:

·      družbenim in svetovalnim dejavnostim, namenjenih občanom,

·      članom društev lokalne skupnosti,

·      prebivalcem lokalne skupnosti,

·      organom lokalne skupnosti.

 

 

 

Podatkovna zbirka o objektu s ključnimi podatki

Naziv stavbe

Stara šola Log

Lokacija

Loška cesta 12, 1358 Log Pri Brezovici

Katastrska občina

1996 Log

Številka parcele

1388/3

Površina parcele

1064

Številka stavbe

1729

Število etaž

4

Deli stavbe

6

Namembnost stavbe

12201 Stavbe javne uprave

Lastnik

 

 

 

Upravljavec

Občina Log - Dragomer

Dragomer, Na Grivi 5

1358 Log pri Brezovici

 

Občina Log - Dragomer

Dragomer, Na Grivi 5

1358 Log pri Brezovici

Uporabnik

Občina Log - Dragomer

Dragomer, Na Grivi 5

1358 Log pri Brezovici

Uporabna površina stavbe

452 m2

Neto tlorisna površina stavbe

861,68 m2

Kondicionirana površina stavbe (Ak)

452 m2

Energenti

električna energija, utekočinjeni naftni plin

Letnica izgradnje

1929

 

Občina Log – Dragomer želi stavbo kulturne dediščine na Loški cesti 12 prenoviti in jo nameniti javnim vsebinam. V sklopu prenove se namerava izvajati statična sanacija objekta, energetska sanacija, ureditev dostopa in uporabe za funkcionalno ovirane osebe in prilagoditev prostorov in inštalacij novim vsebinam.

 

Za izvedbo projekta rekonstrukcija z energetsko sanacijo objekta Stara šola Log, je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo upošteval načela ohranjanja kulturne dediščine, usmeritve v principu trajnostne gradnje in usmeritve za pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstva za Infrastrukturo.

 

PREDVIDENI INVESTICIJSKI UKREPI:

 • Hidravlično uravnoteženje ( t. ventili)
 • Ovoj stavbe – izolacija + fasada + Hi vkopanih sten
 • Streha - izolacija
 • Menjava stavbnega pohištva
 • Obnova tal proti terenu
 • Rekuperacija - dva večja prostora
 • Toplotna črpalka
 • Zamenjava sijalk, prenova elektroinštalacij
 • Potresna ojačitev
 • Vgradnja dvigala
 • Preureditev in obnova prostorov
 • Uporaba deževnice

 

Predvideni investicijski ukrepi se izvajajo skladno s projektnimi pogoji soglasodajalcev, ki se jih pridobi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.


11    VSEBINA IN OBLIKA VLOGE

Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:

1)    predstavitev promotorja, ki naj zajema vsaj: 

a)    opis razvojnih in organizacijskih možnosti in sposobnosti promotorja (t.i. analiza razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja),

b)    opredelitev finančnih sposobnosti promotorja,

c)     opredelitev tehničnih sposobnosti promotorja (npr. referenc na podobnih projektih),

d)    opredelitev kadrovskih sposobnosti promotorja,

e)    navedbo kontaktne osebe z ustreznim kontaktnimi podatki;

2)    idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, ki naj zajema vsaj:

a)    predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,

b)    predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti s tehničnimi specifikacijami;

3)    prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja, ki naj zajema vsaj:

a)    predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva,

b)    opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zasebnega partnerja,

c)     opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez javnega partnerja,

d)    oceno tveganj predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva z opredelitvijo katera tveganja prevzema zasebni, katera javni partner in katera so skupna;

4)    časovni načrt izvedbe, ki naj zajema vsaj:

a)    predvideno trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva,

b)    terminski plan izvedbe posameznih ukrepov ;

5)    ekonomsko oceno projekta, ki temelji na:

a)    oceni prihrankov v času življenjske dobe projekta

b)    oceni stroškov v času življenjske dobe projekta;

6)    oceno izvedljivosti predlaganega projekta;

 

Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

 

Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).

 

Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA.  Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo promotorji.


12    ODDAJA in ODPIRANJE VLOG 

Vloge morajo prispeti na naslov javnega partnerja najkasneje do 29.5.2017 do 10:00 ure.

Odpiranje vlog bo komisijsko.


13    SPREMEMBE IN UMIK VLOG 

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo.


14    IZVEDBA PREDSTAVITVENIH SESTANKOV

Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno. 


15    PRAVICE PROMOTORJEV

Promotorji, ki bodo podali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bodo imeli v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi kandidati.  S podajo vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca.

 

Stroške priprave in oddaje vloge v celoti nosi promotor.


16    NADALJEVANJE POSTOPKA 
Na podlagi predložene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavitvenih sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal dokumentacijo, pripravljeno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in dokumentacijo, ki jo bodo predložili zainteresirani promotorji ter sprejel odločitev o nadaljevanju projekta   Priloge

Razpisna dokumentacija