Javno naročilo: Sprememba namembnosti, rekonstrukcija in energetska sanacija stavbe Stara šola Log

OBČINA LOG - DRAGOMER

 


Dragomer, Na Grivi 5

p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici

tel.:   01/750 77 00

e-naslov: obcina@log-dragomer.si NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 

 

 I.       SPLOŠNO 1. Podatki o naročniku

 

Občina Log-Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.

 

Kontaktna oseba pooblaščenega izvajalca postopka uporabnika: 

Rebeka Skalja Kure, telefon +386 30 696 032

Email: rebeka.kure@log-dragomer.si

 

2. Lokacija izvedbe

Občina Log-Dragomer.

 

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

-      OBR-1/1

 

-      OBR-1/2

 

-      akt o skupni izvedbi naročila

 

-      pooblastilo za podpis skupne ponudbe

-      OBR-4

 

 

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

-      OBR-1/3

-      OBR-1/4

-      zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 7.2 I. poglavja te dokumentacije),

-      soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 7.2 I. poglavja te dokumentacije)

 

Ponudnik mora izkazovanje pogoja za odgovornega vodja del izkazati:

-      s fotokopijo potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, ali v kateri drug poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt. V kolikor imenovani odgovorni vodja del ni vpisan v imenik IZS ali ZAPS, je ponudnik dolžan predložiti lastno izjavo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za imenovanega odgovornega vodjo del, v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije. V primeru, da ponudnik ne predloži te izjave, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

-      s pogodbo (podjemna pogodba, ipd.) o zagotovitvi odgovornega vodje del, če le-ta ni zaposlen pri ponudniku, za ves čas trajanja izvedbe tega javnega naročila,

 

-      z referenčnim potrdilom investitorja na OBR-5

 

3. Sestavine ponudbe

 

-      USB ključek ali CD kot fizični nosilec zapisa podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje ponudbeni predračun v excel formatu,

-      ponudbeni predračun v tiskani obliki,

-      ESPD obrazec za ponudnika/soponudnika,

-      ESPD obrazce za vse nominirane podizvajalce,

-      vse zahtevane obrazce te razpisne dokumentacije.

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

-      Projektna dokumentacija projektanta SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, PGD št. 17022-00,  junij 2017; PZI št. 17022-00, julij 2017.

Ponudnikom je omogočen vpogled v projektno dokumentacijo na sedežu naročnika, po predhodni najavi po elektronski pošti na rebeka.kure@log-dragomer.si.

 

4. Ogled objekta

 

Ogled lokacije ni obvezen, je pa priporočljiv. Ogled je možen po predhodni najavi po elektronski pošti na rebeka.kure@log-dragomer.si.


5. Vrsta postopka

 

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

 

6. Predmet naročila

 

Predmet javnega naročila je Sprememba namembnosti, rekonstrukcija in energetska sanacija stavbe Stara šola Log.

 

6.1. Tehnične specifikacije:

 

Tehnične specifikacije so vsebovane projektni dokumentaciji.

 

Ponudniki mora izpolniti vse postavke popisa.

 

V primeru razlik v opisih posameznih postavk med PZI in predračunom-popisom veljajo določila, ki so zapisana predračunu-popisu.

Ponujeni kvalitetni nivo, v kolikor je naveden, mora biti cenovno in kvalitetno enakovreden zahtevanemu.

 

7. Sodelovanje v postopku

 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

 

7.1. Tuji ponudniki

 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. in 12.1.7. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. in 12.1.7. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

 

7.2. Podizvajalci

 

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1/3 in OBR-1/4) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) ter vrednost del posameznega podizvajalca, ki jo podizvajalec s svojim podpisom potrdi. V primeru samostojne izvedbe pa bo moral ponudnik izkazati ustrezno usposobljenost za izvedbo (registracija dejavnosti, kadri, sredstva…).

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. in 12.2. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

 

-      glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

 

-      podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

 

-      glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati predlog novega podizvajalca, ki ga namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj. V primeru nameravane vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj s predlogom posredovati tudi podatke in dokumente (OBR-1/3, OBR-1/4, zahtevo za neposredno plačilo, soglasje podizvajalca). Naročnik bo o svoji odločitvi o novem podizvajalcu obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

7.3. Skupna ponudba

 

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

-      navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

-      pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

-      neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

-      področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

-      način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

 

-      določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

 

-      reševanje sporov med partnerji v skupini,

 

-      druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

 

-      rok veljavnosti pravnega akta.

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1/2 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

 

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

 

7.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

 

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

 

8. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

 

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

 

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 16.8.2017 do 12:00.

 

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

 

9. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

 

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

 

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

-      če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

-      če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

 

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

 

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

 

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

 

10.      Zaupnost podatkov in postopka

 

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

 

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

 

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

 

11. Udeležba naročnika na javnem razpisu za kohezijska sredstva

 

Naročnik namerava storitve po tej pogodbi delno kriti s sredstvi evropske kohezijske politike, z udeležbo na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Ministrstva za infrastrukturo, objavljenega v marcu 2017, pod št. JOB_2017.

 

 

 

                                                               Župan Občine Log-Dragomer:

                                                                                               Miran Stanovnik


Priloge

Razpisna dokumentacija
Priloge