Aktualno - Obvestila

4. 7. 2017

OBVESTILO O REZULTATIH JAVNEGA NATEČAJA

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje, v Občini Log Dragomer, ki je bil dne 28. 4. 2017 objavljen na spletnih straneh Občine Log - Dragomer in na spletnih straneh Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve, pošljejo na e-naslov obcina@log-dragomer.si


20. 6. 2017

OBVESTILO O REZULTATIH JAVNEGA NATEČAJA

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne zadeve, v Občini Log Dragomer, ki je bil dne 28. 4. 2017 objavljen na spletnih straneh Občine Log - Dragomer in na spletnih straneh Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve, pošljejo na e-naslov obcina@log-dragomer.si.


29. 5. 2017

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM

Obveščamo vas, da bosta zaradi nemotenega poteka občinskega praznika – proslave

in zagotovitve dodatnih parkirnih mest v torek, 30. 5. 2017, med 17. in 21. uro

delno zaprti Šolska ulica in cesta in del Molske ceste.

Promet bo po cestah potekal enosmerno:

-      na Šolski ulici in cesti v smeri od Dragomerške ceste do Molske ceste in

-      na delu Molske ceste pa v smeri od Šolske ceste do Loške ceste.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

 

26. 5. 2017

OBVESTILO PITNA VODA

Vrhniška komunala obvešča, da je na podlagi rezultatov odvzetih vzorcev na kontrolnih točkah vodovoda, voda iz javnega vodovoda pitna.


16. 5. 2017

OBVESTILO ZA OBČANE

Sanacija požarišča poteka po predvidevanjih in je pod nadzorom. Pristojne službe v bližini kraja in okolici preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bomo odločili o postopni ukinitvi preventivnih ukrepov.

Na kraju se izvaja požarna straža.

Preventivni ukrepi še vedno veljajo do preklica.

Štab CZ

Občine Vrhnika


16. 5. 2017

NUJNO SPOROČILO

Dne, 15.5.2017 ob 19.58 uri j prišlo do večjega požara v podjetju Kemis, d.o.o.- Vrhnika, Pot na Tojnice 42, Sinja Gorica, občina Vrhnika.  Zaradi emisij dima vodstvo intervencije prosi okoliške prebivalce, da se  zadržujejo v zaprtih prostorih in zaprejo okna in vrata.

 

Oblak dima se bo širil in po verjetnosti spuščal na območju Krošljevega griča


6. 4. 2017

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa  jih še ne pričakujemo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)  s 1. aprilom 2017 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju vse države.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta med razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja opravljala poostren nadzor.20. 2. 2017

VABILO  ZA PODAJO POBUD ZA SPREMEMBO OPN OBČINE LOG - DRAGOMER

Občina Log-Dragomer pripravlja Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN), s katerim načrtuje namensko rabo prostora in ureja graditev v občini.

 

V dosedanjem postopku priprave OPN so bile upoštevane in obravnavane vse pobude občanov za spremembo namembnosti zemljišča, ki so bile vložene pred pričetkom priprave OPN. 

Dopolnjeni osnutek OPN je bil prvič razgrnjen l. 2012, zbrane so bile pripombe občanov. Med pripombami je bilo tudi veliko novih pobud za spremembo namenske rabe prostora.

 

Po javni razgrnitvi OPN so bile izdelane in potrjene različne študije: Hidrološko-hidravlična z razredi poplavne nevarnosti, Študija erozijske ogroženosti, Prometna študija, Strategija razvoja občine. Po določilih Zakona o vodah je treba pri načrtovanju prostora in poselitve upoštevati razrede poplavne nevarnosti in erozijsko ogroženost, kar bo vplivalo na dosedanji razgrnjeni OPN.

 

Občina Log-Dragomer se je zaradi izdelanih študij in novih pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora po l. 2012 odločila, da ponovno pripravi dopolnjeni osnutek OPN. Zato bo še en mesec sprejemala nove pobude občanov za spremembo namenske rabe prostora. Te bodo skupaj s študijami obravnavane pri ponovni pripravi dopolnjenega osnutka OPN in dopolnitvi Okoljskega poročila, ki bosta ponovno javno razgrnjena.

 

Če imate pobudo za spremembo namenske rabe prostora ali drug predlog v zvezi z urejanjem prostora v občini, vas vabimo, da jih najkasneje do 21.3.2017 na priloženem obrazcu posredujete na občino.

Obrazec lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Log – Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, ali osebno dostavite v poslovnem času sprejemne pisarne (ponedeljek, torek in četrtek: 8.00-15.00, sreda: 8.00-17.00, petek: 8.00-13.00).

Obrazec je dostopen na spletni strani www.log-dragomer.si ali v sprejemni pisarni Občine Log – Dragomer v poslovnem času.

 

Pobud za spremembo namenske rabe prostora, ki bodo prispele po 21.3.2017 ali bodo podane v času javne razgrnitve, ne bo več možno vključiti v trenutni postopek priprave OPN. Nove pobude za spremembo namenske rabe zemljišč je v postopek priprave OPN možno vključiti le do faze pred javno razgrnitvijo, kot to izhaja iz Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).

 

Pobude prispele po 21.3.2017 bodo evidentirane na Občini, obravnavane pa bodo v prvem naslednjem postopku sprememb in dopolnitev OPN. Vse do sedaj prispele pobude bodo obravnavane in jih ni potrebno ponovno pošiljati.25. 11. 2017

OBVESTILO O MOTENI DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Vrhnika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 25.1.2017 od 14:00 do 15:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOG, NOTRANJE GORICE-ROJCA , PLEŠIVICA, BLUŠE, DRAGOMER BP MOBITEL, DRAGOMER GRABEN, DRAGOMER-GASILSKI DOM, DRAGOMER-MONTAŽNO NASELJE , LOG-MOLE , LOG-ŠOLA, LUKOVICA , LUKOVICA DOLINA . V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.


28. 12. 2016

PONOVEN POZIV IZVAJALCEM ŠPORTNIH VSEBIN

Ponoven poziv - predlaganje kandidatov za člana komisije za šport v postopku javnega razpisa za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju občine log - dragomer v letu 2016


Spoštovani, 

skladno z 2. alinejo 1. odstavka 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 122/07, 80/09, 102/12) vas ponovno pozivamo, da predlagate kandidate za člana komisije za šport, ki bo imenovana v postopku javnega razpisa za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Log - Dragomer v letu 2016.

 

Predlagani kandidati morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma izkušnje.

 

Rok za predložitev predlogov za kandidate je do 5. 1. 2017. Za dodatna vprašanja pokličite 01 750 77 03. Predloge lahko predložite po e-pošti na obcina@log-dragomer.si ter po navadni pošti na Občina Log – Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.

 

S spoštovanjem,

Občinska uprava Občine Log – Dragomer

18. 12. 2016

OBVESTILO O DELNI ZAPORI CESTE

Obveščamo vas, da bosta zaradi nemotenega poteka odprtja lekarne in zagotovitve dodatnih parkirnih mest v četrtek 22.12. med 14:30 in 19:00 delno zaprti Šolska in del Molske ceste. Promet bo po cestah potekal enosmerno (na Šolski cesti v smeri od Dragomerške do Molske ceste, na delu Molske ceste pa v smeri od Šolske ceste do Loške ceste). Hvala za razumevanje.


7. 12. 2016

OBVESTILO O INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH NA VODOVODU

Obveščamo, da se bo v občinah Vrhnika in Log - Dragomer od danes, 7. decembra 2016 do predvidoma 15. decembra 2016, zaradi izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del, na vodovodu uporabljalo klorove preparate, zato bo v tem času v vodi občasno možno zaznati vonj po kloru. Hvala za razumevanje.

JP Komunalno podjetje  Vrhnika


17. 11. 2016

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2017

Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na  13. redni seji občinskega sveta Občine Log - Dragomer dne 16.11.2016, župan posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017, v javno razpravo do vključno 28.11.2016!

Zainteresirano javnost obveščamo, da lahko predloge v pisni obliki do vključno 28.11.2016 posreduje na naslov: Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici. Predlog naj vsebuje kratek opis in oceno potrebnih finančnih sredstev


Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017
Splošni del predloga proračuna
Posebni del predloga proračuna

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

 

11. 11. 2016

INFORMACIJA O UVEDBI NOVEGA SISTEMA OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV

Novi sistem opravljanja dimnikarskih storitev.


Priloga 1

Priloga 2

 

23. 10. 2016

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

V občini Brezovica bodo  24.10.2016  začeli z izgradnjo kanalizacije na ulici Za grabnom na Brezovici. Cesta bo v času gradnje popolnoma zaprta. Predviden čas gradnje je 1 mesec.

 
Zaporo bodo označili že pri hiši Pot na Plešivico 2 -dostop na staro železniško progo.


17. 10. 2016

OBVESTILO O ASFALTIRANJU

Obveščamo vas, da bomo v prihodnjih dneh pričeli z asfaltiranjem ulice Pot za stan.

Od srede zjutraj bo po 7. uri zaradi fine priprave za asfaltiranje cesta zaprta za ves promet in sicer do zaključka asfaltiranja z grobim asfaltom (predvideno v soboto 22.10.2016). Predviden pričetek asfaltiranja z grobim asfaltom je petek 21.10.2016. Cesta mora biti zaprta zaradi višinske razlike pokrovov in priprave ceste pred asfaltiranjem. Za intervencijska vozila, bomo po potrebi omogočili začasen prevoz.

Glede na to, da je ta teden od srede naprej napovedan dež, se lahko plan asfaltiranja zamakne. V kolikor se bo, vas bomo o tem ponovno obvestili in vam predhodno sporočili nov plan asfaltiranja.

Za vse dodatne informacije se obrnite neposredno na vodstvo gradbišča na terenu


Hidrotehnik d.o.o.


14. 10. 2016

ARBITRAŽNA ODLOČBA V SPORU TEHNOKOMERCE D.O.O. in OBČINA LOG DRAGOMER


Sken odločbe na povezavi


12. 10. 2016

GASILSKA VAJA

Obveščamo vas, da bodo v soboto, 15. 10. 2016, gasilci gasilskih enot Občine Log - Dragomer izvedli vajo po letnem načrtu na kmetiji Požar na Lukovici. Vaja bo potekala od 16.00 do 17.00. Za potrebe vaje bo postavljena popolna zapora ceste Pot na Tičnico med 16.10 in 17.00, promet na ulici Dolina bodo urejali gasilci.

 

Občinska uprava Občine Log - Dragomer  


29. 8. 2016

NOV POJAV BOLEZNI MODRIKASTEGA JEZIKA

Uprava za VHVVR območni urad Ljubljana je  26.08.20167  prejel obvestilo o novem primeru bolezni modrikastega jezika na področju Postojne pri govedu, drobnici in  prostoživečih prežvekovalcih v oborah (dovzetne živali za bolezen), ki se zatira v skladu z veljavno zakonodajo.

Po sklepu Državnega središča za nadzor bolezni je z današnjim dnem celotna država Slovenija proglašena za območje z omejenimi premiki za dovzetne živali,

Hvala za rarumevanje.


Več informacij na povezavi

Sken sklepa na povezavi


18. 8. 2016

REDNA VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODU

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča prebivalce občin Borovnica, Vrhnika in Log - Dragomer, da se bo od danes, 17. avgusta 2016 do petka. 19. avgusta 2016, pri rednih vzdrževalnih delih na vodovodu uporabljalo klorove preparate, zato bo v tem času v vodi občasno možno zaznati vonj po kloru. Hvala za razumevanje


11. 8. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da bo zaradi okvare na vodovodnem sistemu danes, 11. avgusta 2016 predvidoma do 14. ure, v občini Log - Dragomer, območje Loška cesta, motena oskrba s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje.


26. 7. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Vrhniška komunala obvešča, da bo zaradi vzdrževanja na vodovodnem omrežju v četrtek, 28. julija 2016 v občini Log - Dragomer, v naselju Lukovica predvidoma med 8. in 13. uro motena oskrba s pitno vodo.

Hvala za razumevanje6. 7. 2016

ZAPORA CESTE V LUKOVICI NA ULICI DOLINA IN PARTIZANSKA POT ZARADI IZVAJNJA IZGRADNJE VODOVODA VISOKA CONA LUKOVICA

Obveščamo, da je izdano dovoljenje za zapor v Lukovici  na ulici Dolina in Partizanska pot zaradi izvajanja Izgradnje vodovoda Visoka cona Lukovica in trajala do 15.7.2016.  Prosimo, da upoštevate obvoze in prometno signalizacijo v skladu s prometno ureditvijo na skici.


Priloga

 

14. 6. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Vrhniška komunala obvešča, da bo zaradi okvare na vodovodnem omrežju danes, 14. junija 2016, v občini Log - Dragomer, na območju Aljaževe ulice predvidoma do 15.00 ure motena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje


14. 6. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Vrhniška komunala obvešča, da bo zaradi okvare na vodovodnem omrežju danes, 14. junija 2016, v občini Log - Dragomer, na območju Aljaževe ulice predvidoma do 15.00 ure motena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje


24. 5. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Vrhniška komunala obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri, 25. maja 2016 v občini Log - Dragomer,

in sicer na območju naselja Lukovica med 8. in 11. uro motena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje

Hvala za razumevanje


9. 5. 2016

SPREMENJENA PROMETNA UREDITEV LUKOVICA

Obveščamo vas, da bo od 11.05.2016  do 31.07.2016 spremenjena prometna ureditev v  naselju Lukovica zaradi izvajanja Izgradnje vodovoda Visoka cona Lukovica.  Glede na napredovanje izgradnje  vodovoda bodo postavljene zapore na odseku državne ceste kot tudi na ulici Pod gradom in v Jami proti  gostilni Ponvica. Dostop za naselje Lukovica bo možen s strani Lukovica – Dolina.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo.


5. 5. 2016

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., obvešča prebivalce,  da bo danes, 5. maja 2016 zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v občini Log - Dragomer, na območju Dragomera med 11. in 12. uro in v občini Vrhnika, na območju naselja Ligojna med 11. in 14. uro, motena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje


22. 4. 2016

ZAPORA CESTE BEVKE - DRENOV GRIČ

JP KPV obvešča, da bo zaradi gradnje in asfaltiranja srednjega dela ceste Bevke – Drenov Grič ta zaprta od 20.4.2016 do 30.4.2016.

Nujni lokalni dostopi bodo večji del trajanja zapore omogočeni. Obvoz za Drenov Grič ali za Bevke bo preko Vrhnike ali preko Loga.


Prosimo za razumevanje


10. 4. 2016

MOTENO DELOVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Zaradi začasne namestitve testne naprave za zmanjševanje električne energije na omrežju javne razsvetljave bo na Logu, na ulici Ob cesti, začasno moteno delovanje javne razsvetljave. Javna razsvetljava bo na ulici Ob cesti b izklopljena 1 mesec, občane prosimo za razumevanje.


Občinska uprava


21. 3. 2016

OBVESTILO PREBIVALCEM LUKOVICE

Stanovalce naselja Lukovica obveščamo, da se je pričela izgradnja vodovoda Visoka cona Lukovica. Dela bodo potekala na ulici Pod gradom ter na nekategoriziranih občinskih poteh, občasno bo omogočen tudi dostop do gozdnih parcel na območju na katerem je predvidena gradnja vodohrana. Stanovalci boste obvestila o cestnih zaporah dobili na svoje domove, objavljena pa bodo tudi na občinski spletni strani. Dela bodo potekala vse do konca leta, v času izvajanja del pa Občina stanovalce in lastnike zemljišč prosi za razumevanje.


11. 3. 2016

ODPOVED IGRE

Spoštovani krajani in krajanke,

V počastitev mednarodnega dneva žena  smo v društvu KUD Kosec organizirali v soboto 12.3.2016 igro Veriga, ki jo uprizarja KUD Ligojna, dramska sekcija SADIKA. Na žalost vam moramo sporočiti, da igra odpade zaradi bolezni igralca. Z KUD Ligojno smo dogovorjeni, da se prireditev prestavi na začetek aprila. Obvestili vas bomo s plakati in vabili.

V upanju za razumevanje vam kljub temu želimo lep konec tedna, preživite ga  v krogu svojih najdražjih.


29. 12. 2015

OBVESTILO O MOTENI DOBAVI PITNE VODE

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da bo zaradi okvare na vodovodnem omrežju dne, 29. decembra 2015 v Občini Log - Dragomer (na območju Cesta ob potoku, Loška Cesta h.š. 34 do 21 in Cesta v Hrastje ), med 9.30 in 14.00 uro motena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje


14. 12. 2015

OBVESTILO O MOTENI DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Vrhnika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 14.12.2015 od 8:30 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMER-GRABEN 1975, DRAGOMER-MONTAŽNO NASELJE 1976. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.
Klik za bolj podrobne informacije o naslovih


30. 11. 2015

OBVESTILO O MOTENI DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Vrhnika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 2.12.2015 od 8:00 do 16:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMER-MONTAŽNO NASELJE . V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje
Klik za bolj podrobne informacije o naslovih


24. 11. 2015

POZIV OBČANOM ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PROMETNO ŠTUDIJO

Občani lahko podajo predloge najkasneje do 1.12.2015 na e-naslov obcina@log-dragomer.si.

Več na povezavi https://cloud.pnz.si/index.php/s/kMHD2pUmeit7GZR     


20. 11. 2015

OBVESTILO STANOVALCEM

Elektro Ljubljana d.d. bo nadaljevala z izgradnjo 20 kV kablovoda med transformatorsko postajo Dragomer Gasilni dom, transformatorsko postajo Graben in transformatorsko postajo Dragomer montažno naselje - Izvedba elektro kabelske kanalizacije in kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo na cesti Pot za Stan.

 

V skladu z dovoljenjem št. 351-46/2015 z dne 18.11.2015 (Občina Log - Dragomer) vas obveščamo, da bodo dela potekala v času od 20.11.2012 do 21.12.2015.

 

Cesta Pot za Stan bo v času izvajanja del od 7.30 ure do 15.30 ure popolno zaprta. Vožnja preko gradbišča ne bo mogoča, zato vas naprošamo, da poskrbite za vaša vozila in jih parkirate na mestih, kjer bo promet mogoč.


Prosimo vas za razumevanje!


20. 11. 2015

OBVESTILO - Kontaktna številka zimske službe JP KPV, d. o. o

Bliža se zima, zato vam za vse nujne primere, ki se nanašajo na zimsko službo, posredujemo kontaktno številko zimske službe vrhniške komunale, ki je 031 740 999.

Za ostale nujne primere, ki niso povezani z zimsko službo pa se še vedno lahko obrnete na dežurno številko 041 364 681.

Komunalno podjetje Vrhinka d.o.o.

11. 11. 2015
OBVESTILO - Kloriranje vode do 11. 11. do 17. 11. 2015

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča prebivalce občine Vrhnika in občine Log - Dragomer, da se bo od danes, 11. novembra 2015 do vključno v torka, 17. novembra 2015, na rednih delih na vodovodu uporabljalo klor, zato bo v tem času v vodi občasno možno zaznati vonj po kloru.

Hvala za razumevanje

Komunalno podjetje Vrhinka d.o.o.


23. 10. 2015
OBVESTILO - redno vzdrževanje vodovodnega sistema Borovniški vršaj

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča prebivalce občine Vrhnika in Log - Dragomer, da se bo od 23.10.2015 do vključno 27.10.2015  izvajalo redno vzdrževanje vodovodnega sistema Borovniški vršaj, kjer se bo uporabljalo klorove preparate, zato bo v tem času v vodi občasno možno zaznati vonj po kloru.

Hvala za razumevanje


23. 10. 2015
OBVESTILO

Štab CZ Občine Vrhnika poziva vse prostovoljce, ki želijo z raznimi opravili pomagati v nastanitvenem centru za begunce na Stari Vrhniki, da pokličejo na telefonsko številko 041 917 501.

 

Za vso vašo pomoč, se vam že v naprej zahvaljujemo!

 Gasilci, ki imajo tečaj prvega posredovalca, bodo organizirano vključeni v delo nastanitvenega centra, preko GZ Vrhnika.

 

Štab CZ

Občine Vrhnika


14. 10. 2015

OBVESTILO STANOVALCEM - ELEKTRO LJUBLJANA
Elektro Ljubljana d.d. bo pričela z izgradnjo 20 kV kablovoda med transformatorsko postajo Dragomer Gasilni dom, transformatorsko postajo Graben in transformatorsko postajo Dragomer montažno naselje (Izvedba elektro kabelske kanalizacije), v naselju Dragomer.

Zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije bo potrebna delna zapora naslednjih ulic - Na Grivi, Laze in Pot za Stan.  

Dela se bodo izvajala po odsekih na ulicah:

  • Na Grivi h.št. 16 do Na Grivi h.št. 30
  • od Na Grivi h.št. 30 do Laze h.št. 21
  • od Laze h.št. 21 do Laze h.št. 34 oz. do TP Dragomer montažno naselje
  • od Stara cesta 2 do Pot za Stan h.št. 6

 

Na vseh ulicah se bodo dela izvajala v fazah, po principu premičnega gradbišča. Cesta oz. posamezna ulica bo zaprta delno oz. popolno na delu trenutnega izvajanja. Z začasno prometno signalizacijo se bo dovolila vožnja preko gradbišča samo gradbiščnim vozilom in stanovalcem, oz. bo promet preusmerjen na obvoz.

 

V skladu z dovoljenjem št. 351-48/2015 z dne 12.10.2012 (Občina Log - Dragomer) vas obveščamo, da bodo dela potekala v času od 12.10.2012 do 20.11.2015.

 

Prosimo vas za razumevanje


Priloga - situacija


28. 9. 2015

Razpisana sredstva Slovenskega regionalnega sklada za podjetniške projekte

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9. 2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015.

Več informacij o razpisanih sredstvih pridobite na spletni strani Sklada

www.regionalnisklad.si.


14. 9. 2015

Popolna zapora Molske ceste podaljšana do 30. 9. 2015

Obveščamo, da je popolna zapora Molske ceste na odseku od križišča z regionalno cesto  do križišča s Šolsko cesto zaradi izvajanja gradbenih del v zvezi z ureditvijo vodotoka Molščica podaljšana do 30.9.2015. Prosimo, da upoštevate obvoze in prometno signalizacijo v skladu s prometno ureditvijo na skici v prilogi.
Priloga


8. 9. 2015

Obvestilo - klorovi preparati

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča prebivalce občine Vrhnika in Log - Dragomer, da se bo od danes, torka 8. septembra 2015 do torka, 15. septembra 2015 izvajalo redno vzdrževanje vodovodnega sistema Borovniški vršaj, kjer se bo uporabljalo klorove preparate, zato bo v tem času v vodi občasno možno zaznati vonj po kloru.

Hvala za razumevanje.


5. 9. 2015
Športfejst 2015 prestavljen na 12. 9. 2015

Dogodek je zaradi slabega vremena prestavljen na soboto 12. 9. 2015. Več o dogodku na povezavi.3. 9. 2015
Kratkotrajne občasne popolne zapore priključkov občinskih cest

V nedeljo 6. septembra 2015 bo skozi našo Občino potekal mednarodni kolesarski "Maraton Prijateljstva Ljubljana  - Trst" za rekreativne kolesarje. Štart je na kongresnem trgu ob 9:30, dolžina trase 100 km in sicer: LJ - Vrhnika - Logatec - Postojna - Senožeče - Opčine - Padriče - Lonjer (cilj). Več o maratonu je objavljeno na spletni strani organizatorja Kolesarskega društva Rog: http://www.kdrog.si/prireditve/maraton-lj-trst.html. Zaradi kolesarskega maratona bodo kratkotrajne občasne popolne zapore priključkov občinskih cest na regionalno cesto Brezovica –Vrhnika predvidoma med 9:50 in 10:20.24. 8. 2015
Motena dobava električne energije

V Petek 28.8.2015 od 8:00 do 14:00  bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so napajani iz naslednjih transformatorskih postaj;
Dragomer gasilni dom, Lukovica, Lukovica dolina, Dragomer graben, Dragomer montažno naselje, Dragomer mobitel, Log mole, Log šola, Log, Log cestninska postaja, Plešivica, Bluše in Notranje gorice Rojca.

Hvala za razumevanje16. 8. 2015
Zapora Molske ceste
Obveščamo, da bo v času od 17.8.2015 do 17.9.2015 popolna zapora Molske ceste na odseku od križišča z regionalno cesto  do križišča s Šolsko cesto zaradi izvajanja gradbenih del v zvezi z ureditvijo vodotoka Molščica. Prosimo, da upoštevate obvoze in prometno signalizacijo v skladu s prometno ureditvijo na skici v prilogi.

Priloga

23. 7. 2015
Razglašena velika požarna ogroženost 
Po podatkih Agencije RS za okolje je za območje Ljubljane in okolice razglašena zelo velika požarna ogroženost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je tam prepovedano; – kuriti, sežigati ali uporabljati odprt ogenj; – puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi v naravno okolje, ki lahko povzročijo požar.


3. 7. 2015
Rok za prijavo na javni natečaj za direktorja JP KPV d.o.o. se izteče 11.7.2015
Komisija za izvedbo javnega natečaja obvešča, da je rok za oddajo vlog na javni natečaj za direktorja JP KPV d.o.o. podaljšan do 11.7.2015


16.6.2015
Zapora ceste Bevke-Drenov grič
Vrhniška komunala obvešča, da bo zaradi večjega nasipanja lokalne občinske ceste Bevke – Drenov Grič, le - ta zaprta od četrtka, 18. junija 2015 do predvidoma petka,  17. julija 2015. Lokalni dostopi za lastnike parcel bodo omogočeni. Obvoz za Vrhniko ali Bevke bo urejen preko Blatne Brezovice. Prosimo za razumevanje.