Katalog informacij javnega značaja Občine Log - Dragomer
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina  Log - Dragomer

Naslov:

Na Grivi 5

Pošta:

1358 Log pri Brezovici

Telefon:

01 75 07 700

Fax:

/

E-pošta:

obcina@log-dragomer.si

Župan:

Miran Stanovnik

Odgovorna uradna oseba:

Miran Stanovnik, župan

Datum prve objave kataloga:

02.08.2016

Datum zadnje spremembe kataloga:

05.10.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.log-dragomer.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

Iskalnik po vsebini kataloga informacij

javnega značaja:

povezava

 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Občine Log - Dragomer

 

Občinski svet Občine Log - Dragomer

 

Nadzorni odbor Občine Log - Dragomer

 

Občinska uprava Občine Log - Dragomer

 

Občinska volilna komisija Občine Log - Dragomer

V Občinsko volilno komisijo Občine Log - Dragomer se imenujejo:

1. Jernej Lavrenčič, roj. 31. 10. 1974, univ. dipl. prav., stanujoč Milčinskega ulica 1, Ljubljana, za predsednika,

2. Nataša Puntar, roj. 24. 12. 1947, univ. dipl. prav., stanujoča Dragomer, V Loki 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico predsednika,

3. Bernarda Brajović, roj. 20. 5. 1984, stanujoča Lukovica, Dolina 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za članico,

4. Matija Nik, roj. 28. 6. 1941, stanujoč Log, Cesta pod Strmco 8, 1358 Log pri Brezovici, za člana,

5. Pavla Prah, roj. 30. 6. 1950, stanujoča Log, Vrhovčeva cesta 32, 1358 Log pri Brezovici, za članico,

6. Dejan Trček, roj. 8. 5. 1980, stanujoč Log, Vrhovčeva cesta 24, 1358 Log pri Brezovici, za namestnika članice,

7. Ivanka Pezdir, roj. 23. 6. 1948, stanujoča Dragomer, Pot za Stan 34, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico člana,

8. Janez Cerar, roj. 28. 5. 1940, upokojeni univ. dipl. oec., stanujoč Dragomer, Pot ob Snežaku 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnika članice.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Javni zavodi:

Osnovna šola Log - Dragomer

Dragomer, Šolska cesta 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Nosilci javnih pooblastil:

 

Zdravstveni dom Vrhnika

Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

Glasbena šola Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,Območna izpostava Vrhnika

Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika

Gasilska zveza Vrhnika

Tržaška cesta 11 1360 Vrhnika

Območno združenje Rdečega križa Vrhnika

Poštna ulica 7B, 1360 Vrhnika

Skupna občinska uprava:

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika

Javno podjetje:

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

Koncesionarji:

 

Legat dent, zobozdravstvene storitve , d.o.o.

Cesta na polje 2, 1358 Log pri Brezovici

Zavod Pristan, zavod za socialno oskrbo

Goriška cesta 27, 5271 Vipava

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Igor Rojec, direktor Občinske uprave Občine Log - Dragomer
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici
tel: 01 750 77 00, e-pošta: igor.rojec@log-dragomer.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Občine Log - Dragomer

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016

Uradno glasilo Občine Log - Dragomer:

Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov občine Log - Dragomer

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2014, 2015, 2016

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2014, 2015, 2016

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Storitve občine (vloge in obrazci):

povezava

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Občinske uprave Občine Log - Dragomer:
- ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
- sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure
- petek od 9.00 do 12.00 ure

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

 

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Kadrovska evidenca

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

2.

 

Ime evidence:

Evidence prekrškovnega organa

Normativna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

4.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbnih in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

5.

 

Ime evidence:

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakon o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

6.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

7.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

9.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

10.

 

Ime evidence:

Evidenca socialnega položaja družin

Normativna podlaga:

Zakon o vrtcih /ZVrt/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

12.

 

Ime evidence:

Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališčih v občini

Evidenca najemnikov grobov

Kataster komunalnih naprav na pokopališču

Normativna podlaga:

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

13.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

14.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

15.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

16.

 

Ime evidence:

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

17.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

18.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

  

19.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Log - Dragomer obcina@log-dragomer.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

 4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                    

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-