Vloge in obrazci

Splošne zadeve
Splošni obrazci in vloge.

Izjava - odpoved pravici do pritožbe
Izjava za odpoved pravici do pritožbe zoper odločbo, sklep, ...Splošna vloga
Predloga za splošno vlogoSplošna vloga za soglasje
Vloga za izdajo soglasja 

Premoženjske zadeve
Področje javne varnosti, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, požarne varnosti in civilne zaščite, področje stanovanj in poslovnih prostorov (stanovanjske zadeve - najem, nakup, stanovanjski krediti, poslovni prostori, najem poslovnih prostorov, najemnine).

Vloga za informativni izračun komunalnega prispevka

Vloga za informativni izračun komunalnega prispevka. Upravna taksa 4,50€.  Zahtevek za izdajo odločbe za odmero komunalnega prispevka

Zahtevek za izdajo odločbe za odmero komunalnega prispevka. Upravna taksa za podan zahtevek obračuna po tar. št. 1 v višini 4,50 €, za izdajo odločbe pa se obračuna po tar. št. 3 ZUT 18,10 €, kar skupaj znaša 22,60 €.Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča - NUZS
Obrazec za napoved podatkov za odmero NUZSVloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi v nov stanovanjski objekt. Upravna taksa 22,66€.    Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici. Upravna taksa 4,50€. 

Gospodarske in finančne zadeve
Obratovalni čas, dogodki.

Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi izvedbe na javni pripreditvi. Upravna taksa 18,10 €.Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije)
Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala inkmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost.Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) - redni in podaljšani obratovalni čas.Vloga za podrejeno rabo javnih površin
Vloga za podrejeno rabo javnih zemljišč za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov, prirejanje razstav in otvoritev, postavitev stojnic.Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi izvedbe javnih prireditev, izrednega prevoza, postavitve turistične in obvestilne signalizacije. Upravna taksa 40,00 €.Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln. Upravna taksa 22,60 €.

 

Urejanje prostora - urbanizem
Področje urejanja prostora in varstva okolja, urejanja namembnosti zemljišča in lokacijske informacije.

Pripomba v javni razgrnitvi OPN za občino Log - Dragomer
Obrazec za pripombo v javni razgrnitvi OPNVloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča
Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb.
Oproščeno plačila upravne takse.
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. Upravna taksa 22,70€.   Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča – sprememba OPN

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča.  Vloga za izdajo lokacijske informacije
Vloga za izdajo lokacijske informacije o zemljiščih in objektih. Upravna taksa 22,70€. Vloga za določitev projektnih pogojev
Vloga investitorja za določitev projektnih pogojev za gradnjo na zemljišču.Vloga za izdajo soglasja k projektnim pogojem
Vloga investitorja za izdajo soglasja k projektnim pogojem za gradnjo na zemljišču.Vloga za izdajo soglasja za prekope / podboje / druga dela na občinski cesti
Vloga za izdajo soglasja za prekope / podboje / druga dela na občinski cesti in hkrati dovoljenja za zaporo občinske ceste. Upravna taksa 36,30€  za prekope / podboje / druga dela in 25,00€  za zaporo ceste.Vloga za izdajo soglasja za posege v varovalni pas občinske ceste
Vloga za izdajo soglasja za posege v varovalni pas občinske ceste. Upravna taksa 36,20€.Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi del
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi del. Upravna taksa 25€. 

Družbene dejavnosti in življenjski dogodki
Področje družine, zdravstvenega in socialnega varstva za občane, področje vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in rekreacije.

Vloga za enkratno denarno pomoč za novorojence
Vloga za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka.Vloga za oprostitev plačila vrtca
Vloga za oprostitev plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 60 dni.Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza
Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka.Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok
Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca.